รับสมัครด่วน เภสัชกร (เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ที่กรมปศุสัตว์)

  • มีประสบการณ์ในการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์และติดต่อประสานงานที่กรมปศุสัตว์
  • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้ ในการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office), ในการทำเอกสารต่างๆได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัสประจำปี และปรับค่าจ้างประจำปี, เสื้อพนักงาน 2 ชุด, การฝึกอบรมพนักงาน, ค่ายินดีมงคลสมรส, เงินทำขวัญบุตรคนแรก (บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย), เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ (บิดา หรือมารดา), เงินช่วยเหลือจากอุทกภัย วาตภัยหรืออัคคีภัย, พักร้อนประจำปี, วันหยุดตามประเพณี

สนใจสมัครงานส่ง Resume มาที่ E-mail: [email protected] หรือโทร 082-7613091 กิม