Colostrum สำคัญกว่าที่เราคิด

colostrum หรือน้ำนมเหลืองของแม่สัตว์จะหลั่งออกมาเฉพาะ 2 วันแรกหลังคลอด ซึ่งมีความสำคัญต่อลูกสัตว์มาก

เพราะเป็นภูมิคุ้มกันหลักผ่านทาง colostrum ในช่วง 3-6 สัปดาห์แรกของชีวิต ทำให้ลูกสัตว์มีภูมิต้านทานเชื้อโรคต่างๆ

Animal Health

สุขภาพสัตว์